+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA

ZZZZS BeogradUncategorizedOGLAS ZA JAVNU PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA

Aug

17

August 17 , 2018 | Posted by informatika |

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA

Na osnovu čl. 33.st.2. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 88/13 i 105/14), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, del. br. 394 od 31.01.2018. godine i Odlukom v.d. direktora Zavoda, del. br. 2566 od 14.08.2018.godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Krunska 57:

O G L A Š A V A
prodaju rashodovanog vozila putem prikuplјanja pismenih ponuda

Ovim putem, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Krunska 57, kao prodavac, poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude za kupovinu rashodovanog vozila: ZASTAVA 101 SKALA POLY, registarske oznake BG 141-NE, 2003. godište, neregistrovano, u voznom stanju.

Navedeno vozilo se prodaje po početnoj prodajnoj ceni od 20.000,00 dinara.
Prodaja navedenog vozila vrši se putem prikuplјanja zatvorenih pismenih ponuda.
Vozilo se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na bilo kakve naknadne reklamacije.
Uvid u vozilo se može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 11 do 14 časova, na adresi Prote Mateje 29, uz prethodnu najavu na tel 011/344 33 95 (licu za kontakt)
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica.
Ponude se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: “PONUDA ZA RASHODOVANO VOZILO-NE OTVARATI“, na adresu prodavca ul. Krunska broj 57, 11000 Beograd, ili ličnom predajom na pisarnici prodavca na IV spratu na istoj adresi, najkasnije do 24.08.2018. godine do 13 časova bez obzira na način dostave.
Na poleđini koverte navesti ime/naziv ponuđača, adresu, telefon i lice za kontakt.
Zatvorena koverta treba da sadrži:
1. PRIJAVU
– prijava pravnog lica: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa), matični broj firme, PIB, potpis ovlašćenog lica i pečat;
– prijava fizičkog lica sadrži:ime i prezime, adresu i matični broj, a ako je to lice privatni preduzetnik i podatke o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa) i PIB.
2. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENјE IZNOSA NA KOJI PONUDA GLASI
Javno otvaranje ponuda će se održati dana 24.08.2018. godine u 14 časova, u kancelariji Odelјenja za pravne poslove na IV spratu.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Ponude ispod početne prodajne cene biće odbijene kao neprihvatlјive.
Kriterijum za izbor najpovolјnije ponude je najviša ponuđena cena (ne sme biti ispod početne prodajne cene).
Ukoliko dva ponuđača ponude istu cenu, kao povolјnija smatraće se ponuda koja je ranije predata prodavcu.
Najpovolјniji ponuđač je dužan da u roku od tri dana od dobijenog obaveštenja o izboru zaklјuči kupoprodajni ugovor sa prodavcem, a u narednom roku od dva dana da prodavcu isplatu kupoprodajnu cenu.
Ukoliko ponuđač ne zaklјuči sa prodavcem kupoprodajni ugovor u zadatom roku, prodavac će doneti odluku o izboru sledeće najpovolјnijeg ponuđača.
Ukoliko kupac po zaklјučenju ugovora ne uplati prodavcu kupoprodajnu cenu u ugovorenom roku, ugovor se smatra raskinutim, o čemu prodavac bez odlaganja pismeno obaveštava kupca. U tom slučaju Prodavac ima pravo da zaklјuči kupoprodajni ugovor sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.
Obaveza plaćanja poreza i svih ostalih troškova u vezi sa kupoprodajom predmetnog vozila padaju na teret kupca.
Kupac će vozilo preuzeti najkasnije u roku od 5 dana po zaklјučenju kupoprodajnog ugovora i isplati kupoprodajne cene. O preuzimanju vozila sačinjava se odgovarajući zapisnik.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 344-33-95, lica za kontakt: Violeta Marković ili Nenad Anđelković.
Komisija za prodaju rashodovanog vozila