+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Zaštita prava pacijenata

ZZZZS BeogradZaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 45/13 i 25/19 – dr. zakon) uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.
Jedno od Zakonom utvrđenih prava pacijenata je i pravo na prigovor, ukoliko pacijent smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite.
Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (savetnik pacijenata) i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.
Danom isteka roka utvrđenog da jedinice lokalne samouprave organizuju rad i obezbede uslove i finansijska sredstva za rad savetnika pacijenata i Saveta za zdravlјe, odnosno 30. novembra 2013. godine, prestale su da važe odredbe člana 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojima je po prigovorima pacijenata postupao zaštitnik pacijentovih prava u okviru zdravstvenih ustanova
Zaštitu prava osiguranih lica obezbeđuje i organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.

Zaštita prava pacijenata

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu:
– postupa po podnetom prigovoru pacijenta i
– daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.
Savetnik pacijenata postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.
Grad Beograd je obrazovao Kancelariju za zaštitu prava pacijenata, u kojoj rade savetnici pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda, dakle i za pacijente Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd.
Podaci o Kancelariji za zaštitu prava pacijenata su:
Adresa: ulica Tiršova broj 1
Broj sobe, sprat: prizemlјe, kancelarija broj 9
Radno vreme: radnim danom od 7,30 do 15,30 časova
Telefon i e-mail: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Rad savetnika pacijenata bliže je regulisan Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 71/13 i 40/14 – ispravka).