+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – 26. jun 2024. godine

ZZZZS BeogradAKTUELNOSTI KALENDAR ZDRAVLJAMeđunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – 26. jun 2024. godine

Jun

19

June 19 , 2024 | Posted by informatika |

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – 26. jun 2024. godine

Pre svega – prevencija!

Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1987. godine, ustanovlјeno je da se 26. jun obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.  Ove godine, ovaj važan datum obeležava se pod sloganom „Dokazi su jasni – investirajmo u prevenciju!“ (eng. The evidence is clear: invest in prevention“).

Cilј obežežavanja ovog datuma je kontinuirano, sistematsko pokretanje akcije, jačanje međunarodne i međusektorske saradnje, kako bi se svim ovim udruženim naporima težilo kreiranju sveta koji bi bio oslobođen zloupotrebe droga. Ovogodišnja kampanja prepoznaje da efikasne politike koje se bave problemom zloupotrebe droga moraju biti ukorenjene u nauci, bazirane na relevantnim istraživanjima, ali istovremeno usaglašene i sa principima poštovanja lјudskih prava, bazirane na saosećanju i dubokom razumevanju društvenih, ekonomskih i zdravstvenih implikacija upotrebe droga.

Пре свега – превенција!Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) svake godine izdaje Svetski izveštaj o drogama (World Drug Report). Poslednji izveštaj, iz 2023. godine jasno upozorava na rastuće krize imajući u vidu širenje tržišta nedozvolјenih droga. Globalna procena iz ovog izveštaja je da je u 2021. godini bilo čak 13,2 miliona lјudi koji injektiraju droge, 18% više nego što se procenjivalo ranije. Takođe, procenjuje se da je preko 296 miliona lјudi koristilo drogu tokom 2021. godine, što predstavlјa povećanje od čak 23% u odnosu na prethodnu posmatranu deceniju. Izveštaj takođe ukazuje da je broj lјudi koji pate od različitih poremećaja usled upotrebe droga naglo porastao na 39,5 miliona, što je povećanje od 45% u poslednjih 10 godina.

Ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama je poziv da se:

  • Podigne svest o efikasnosti i isplativosti strategija prevencije zasnovanih na dokazima, naglašavajući njihov uticaj na ublažavanje štetnosti upotrebe droga;
  • Zagovara za ulaganja u prevenciju od strane vlada, kreatora politike i stručnjaka za sprovođenje zakona, uz naglašavanje dugoročnih prednosti rane intervencije i prevencije;
  • Angažuju i osnaže zajednice da kreiraju i sprovode inicijative i efikasne programe prevencije, zasnovane na dokazima, pojačavajući tako kontinuirano otpornost društva na upotrebu droga;
  • Olakša dijalog i saradnja između zainteresovanih strana kako bi se pobolјšale prakse i politike prevencije zasnovane na dokazima, uz negovanje podrške za razmenu znanja i inovacije;
  • Promoviše kreiranje politike zasnovane na dokazima, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, utemelјene na naučnim istraživanjima i najbolјim praksama;
  • Osnaže mladi tako što će im se dati znanje, veštine i resursi da postanu relevantni pokretači promena u svojim zajednicama;
  • Promoviše međunarodna saradnja u cilјu razvoja i implementacije strategija zasnovanih na dokazima za borbu protiv trgovine drogom i organizovanog kriminala.

Gradski zavod za javno zdravlјe Beograd može da se pohvali da ima dugogodišnje iskustvo u koordinaciji, realizaciji i praćenju edukativnih programa baziranih upravo na principima primarne prevencije, čiji cilјevi, aktivnosti, ali i rezultati ilustruju u praksi neke od klјučnih smernica ovogodišnje globalne kampanje posvećene Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovne drogama.

  • Edukativni program „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ ima tradiciju sprovođenja od skoro petnaest godina. Za ovaj program se u Gradskom zavodu obučavaju prosvetni radnici i saradnici, a cilјna grupa su mu zapravo učenici osnovnih škola. Ova program ima za cilј razvoj životnih veština važnih za kontrolu ponašanja i osnaživanje dece da grade samopouzdanje, samopoštovanje, ali i da, paralelno sa tim, kroz aktivno učenje, istraživački i kreativni rad, grade stavove koji se odnose konkretno na problem zloupotrebe droga, ali i na druga rizična ponašanja karakteristična za ovaj uzrast.
  • Od prošle, 2022/23. školske godine, Gradski zavod za javno zdravlјe sprovodi i edukativni program „Psihoaktivne supstance i mladi – borba emocija i znanja“, koji za cilјnu grupu ima učenike srednjih škola. Ovaj program poseban fokus stavlјa na delikatan odnos emocija i (rizičnog) ponašanja, ali kao kontratežu emotivnom aspektu ovog problema ističe i važnost kritičkog mišlјenja i argumentovanog polemisanja, što je od esencijalnog značaja u procesu izgradnje stavova, donošenja odluka i oblikovanja ponašanja u osetlјivom periodu adolescencije. Ovaj program posebno se dotiče i teme predrasuda i stereotipa, koji su često siguran put ka stigmatizaciji i diskriminaciji, što je još jedna od negativnih pojava neraskidivo vezanih i za zloupotrebu droga i odnos prema osobama koje to čine.

U skladu sa ovogodišnjom globalnom kampanjom, važno je još jednom istaći potrebu da se, zajedničkim snagama, pojačaju napori svih segmenata društva u borbi za svet bez droga. Ovi napori moraju biti vođeni principima nauke, ali istovremeno i saosećanja i sveopšte solidarnosti. Jedino kroz kolektivnu akciju i posvećenost rešenjima koja su zasnovana na dokazima, može se stvoriti svet u kome je svim pojedincima omogućeno da vode zdrav i ispunjen život.

Globalni izveštaj o drogama se svake godine objavlјuje simbolično 26. juna, upravo na Međunarodni dan borbe protiv konzumiranja i nezakonite trgovine drogama i biće dostupan na sajtu UNODC, gde se može pronaći i više informacija o ovogodišnjoj kampanji.

https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html