+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba socijalne medicine sa informatikom

ZZZZS BeogradSlužba socijalne medicine sa informatikom

Socijalna 1U Odelјenju socijalne medicine obavlјaju se aktivnosti u vezi praćenja procesa rada Zavoda i optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta (kadrova, opreme, prostora) za obezbeđivanje zdravstvenih potreba studenata.
Poslovi podrazumevaju izradu godišnjeg plana rada Zavoda, praćenje njegovog izvršenja i predlaganje korektivnih mera. Aktivnosti se zasnivaju na saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Zavoda, Gradskim zavodom za javno zdravlјe Beograd i Filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Odelјenje socijalne medicine bavi se i poslovima praćenja kvaliteta zdravstvene zaštite i zadovolјstva korisnika usluga i zaposlenih u ustanovi, kao i koordinacijom poslova koje obavlјa Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Zavoda.
Značajan deo aktivnosti Odelјenja socijalne medicine odnosi se na oblast promocije i unapređenja zdravlјa studenata, a realizuje se kroz praćenje sprovođenja Kalendara zdravlјa, pripremu odgovarajućih zdravstveno promotivnih sadržaja za studente ostvarivanjem komunkacije metodama koje su tehnološki prilagođene studentima: facebook, you tube, web site, promotivni ekrani u ustanovi i sl.
Zaposleni u Odelјenju socijalne medicine aktivno su uklјučeni u proces informatizacije rada Zavoda, pružajući stručnu podršku zaposlenima za ovladavanje primene softverskih rešenja zdravstvenog informacionog sistema.
Efikasan rad Odelјenja za socijalnu medicinu podrazumeva dobro uspostavlјen timski rad i zasniva se na kvalitetnoj saradnji sa korisnicima usluga, zaposlenima u Zavodu i sa predstavnicima relevantnih institucija van zdravstvene ustanove.

[showbiz Socmed]

Informatika 7

Prvi računar ušao je u Zavod 1990. godine, a već 1992. godine 10 računara je bilo povezano u LAN mrežu. Tadašnji direktor, dr Dragan Ilić bio je vizionar i u ovom segmentu, i na vreme, shvatio da je informatička služba neophona karika u svakom poslovanju, i da će uvođenjem informacionih sistema ostvariti benefite za sve zaposlene mediciske i nemedicinske radnike, korisnike zdravstvene zaštite i ekonomske efekte. Prvi koraci su bili izuzetno važni. Profesionalno se angažuje jedan informatičar sa punim radnim vremenom 1993. godine. Tada se počinje sa primenom Zdravstvenog informacionog sistema sa podsistemima: Kartoteka, Evidentiranje usluga i Sistematski pregledi.

Služba za medicinsku informatiku i statistiku počinje sa radom 1994. i radnici službe se šalјu na stručno usavršavanje iz oblasti informatike.

Ohrabrena i kadrovski ojačana Služba za medicinsku informatiku i statistiku, kao prva i inovativna u celom beogradskom zdravstvenom sistemu, nesebično je pomagala drugim domovima zdravlјa i predstavlјala koje se novine uvode u Zavodu. Koliko je entuzijazma i sluha za razvoj informacionih sistema tada bilo govori i podatak da je informatičar koji je razvijao program za Stacionar, boravio mesec dana u Stacionaru tokom pisanja tog podsistema.

Veliko ulaganje u kadar i opremu se jako brzo isplatilo. Već 1997. godine u Zavodu je preko 30 računara, baza sa oko 150.000 pacijenata i 4 miliona usluga. Kreirana je i prva veb prezentacija (www.studpol.co.yu)

Ovaj pionirski rad se iz godine u godinu razvijao, obogaćivao i bivao sve složeniji i zahtevniji.

Do 2010. godine broj računara se podigao na 100. Od Sekretarijata za zdravstvo-Gradska uprava grada Beograda dobili smo 18 računara. To je bila prva donacija. Aplikacije koje su kreirane od strane Odelјenja informatike do tada:

Desktop Aplikacije

 • BubaLoma (6.5.3.0): služi za ažuriranje podataka o pacijentima i evidenciju unetih usluga, lekova i sanitetskog materijala, kao i unos i obradu podataka u vezi sa istorijom bolesti pacijenata koji se leče u Stacionaru Zavoda. Podaci ovako unešeni u bazu, kasnije služe za pripremu elektronske fakture ka RZZO, registraciju izabranog lekara i brojne druge izveštaje.
 • Zaposleni (3.1.0.0): služi za ažuriranje podataka o zaposlenima, a za podršku ostalim aplikacijama u sistemu.
 • Blagajna (4.0.5.0): za brojne izveštaje o naplaćenim uslugama (pre uvođenja fiskalne kase ova aplikacija je služila za unos naplaćenih usluga).
 • Pregledi za dom (3.1.2.0): omogućava elektronsku razmenu podataka između Studentskog centra Beograd i Zavoda, na taj način što upisuje statuse i datume obavLjenih pregleda za dom na čip studentske kartice. Omogućava i održavanje elektronskog protokola obavLjenih pregleda.
 • Sistematski (2.2.0.0): omogućava unos i obradu podataka sa preventivnih listova obavLjenih sistematskih pregleda studenata, koji se vrše radi overe semestra na fakultetu.
 • Osmice (3.2.0.0): aplikacija za vođenje evidencije rada i odsustva sa posla, kao i pripremu rasporeda rada lekara koji se postavLja na sajt Zavoda jednom sedmično.
 • Tender-ponder (2.1.3.0): aplikacija za vođenje baze potrošnog i ostalog materijala, a pomaže jer omogućava izradu narudžbenica i izračunava najpovoLjniju ponudu od unetih.
 • VCT List (2.0.2.0): aplikacija koja se koristi za ažuriranje podataka u vezi sa testiranjem na HIV.

Web aplikacije su namenjene korisnicima Informacionog sistema Zavoda za njihove poslovne potrebe. Nјihove osnovne karakteristike su: jednostavan sadržaj, centralizovan pristup i jednostavne operacije koje izvršavaju.

Od 2011. godine do 2023. godine, po projektu DILS, obnovlјena je mrežna infrastruktura na svim punktovima Zavoda. Isporučeno je 55 novih računara.

 • Izvršena je implementacija zvaničnog, licenciranog IS HELIANT (E karton, fakturisanje, IOH, Izveštavanje…)
 • Integracija HELIANTa u IZIS „Moj doktor“.
 • Nova veb prezentacija zzzzsbg.rs
 • IS MONEO (finansije, računovodstvo, kadrovi…)
 • IS LIS (laboratorijski informacioni sistem)
 • Izvršena implementacija L3VPN

Danas u Zavodu ima oko 150 računara raspoređenih na 4 punkta.

U Odelјenju informacionih sistema i tehnologija trenutno je zaposleno dvoje informatičara. Jedan je rukovodilac poslova IS i tehnologija Gordana Stamenković, a drugi, inženjer za računarske mreže Stefan Milošević. Uz njih, veliki doprinos u razvoju i radu ovog odelјenja dali su i programeri Jovo Mirković, Dejan Dozet i Branka Rodić, administratori sistema Vladimir Janošev i Milanko Pajić, kao i Nenad Pavlović, Slaviša Kojović, Aleksandar Branković i Luka Popović, zatim fakturisti Svetlana Krsmanović i Višnja Jezdimirović i statističar Vera Vermezović.

Informatičari rade na administraciji informacionih sistema Zavoda:

 • zdravstveni IS – HELIANT,
 • laboratorijski IS – LIS,
 • MONEO – finansijsi, računovodstveni, kadrovski IS
 • raznih web servisa,
 • na održavanju računarske opreme, mreže, veb prezentacije…
 • korisnička podrška

[showbiz Inform]