+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

ZZZZS BeogradSlužba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove je organizaciona jedinica koja obavlјa administrativne i tehničke poslove za potrebe Zavoda i organizacionih jedinica u njegovom sastavu. Ova Služba u svom sastavu ima organizacione jedinice nižeg ranga organizovanja, i to:

Kadrovsko 1Odeljenje za pravne poslove po ovlašćenju direktora zastupa Zavod pred sudovima, republičkim i gradskim organima javne uprave; vrši pravno-tehničku izradu ugovora; učestvuje u izradi opštih akata Zavoda i kolektivnih ugovora; prati i analizira dejstva zakona i drugih mera koji su od interesa za funkcionisanje Zavoda; prati zakonodavne aktivnosti na nivou Republike; daje pismena mišlјenja i tumačenja propisa i opštih akata; pruža pravnu pomoć zaposlenima; učestvuje u regulisanju imovinsko-pravnih odnosa ustanove sa drugim pravnim i fizičkim licima; vrši sve poslove oko sprovođenja disciplinskog postupka i daje mišlјenje direktoru Zavoda o postojanju disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; obavlјa kadrovske poslove; vrši prijem, otpremu i arhiviranje pošte i poslove održavanja telefonskih komunikacija unutar i van ustanove;; obavlјa poslove javnih nabavki dobara, usluga i radova za Zavod; obavlјa Zakonom propisane poslove od značaja za odbranu; obavlјa poslove bezbednosti i zdravlјa na radu.

Računovodstvo 1Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove učestvuje u izradi finansijskog plana u okviru opšteg plana rada Zavoda; vrši nabavku sredstava potrebnih za rad Zavoda; obavlјa magacinske poslove; obavlјa blagajničke poslove; vrši fakturisanje usluga; obavlјa plaćanja po računima dobavlјača i naplatu od kupaca; kontroliše ispravnost ulazno-izlazne dokumentacije; vrši obračun i isplatu zarada i drugih ličnih primanja; organizuje i vodi evidenciju koja omogućava sagledavanje stanja sredstava Zavoda i uspešnosti poslovanja i to: evidencija osnovnih sredstava, evidencija materijala i zaliha, evidencija obaveza i potraživanja, evidencija prihoda i rashoda, evidencija novčanih sredstava i hartija od vrednosti, evidencija vanbilansnih sredstava, evidencija zarada, ostale evidencije važne za uvid u sredstva Zavoda; vrši obračun i uplate obaveza; sastavlјa izveštaje iz oblasti svog delokruga rada za organe upravlјanja  u Zavodu i ostale nadležne organe van Zavoda; sarađuje pri popisu imovine Zavoda; sastavlјa i dostavlјa nadležnim periodične i završni račune; prati propise iz oblasti ekonomsko-finansijskih poslova i vodi računa o njihovoj primeni.

DSC00786Odsek interne kontrole sprovodi sistem interne kontrole za sve transakcije računa, prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza, i računa finansiranja, kao i upravlјanja imovinom Zavoda, u skladu sa Zakonom.

Odelјenje za tehničke i druge slične poslove vrši obezbeđenje i zaštitu objekata i imovine Zavoda; obavlјa Zakonom propisane poslove od značaja za odbranu; obavlјa poslove civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda; obavlјa poslove protivpožarne zaštite, kao i slične poslove koji se stave u zadatak; vrši preventivno održavanje svih objekata, instalacija i opreme u Zavodu; otklanja kvarove i vrši neophodne popravke u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim sredstvima i predmetima rada; obavlјa prevoz hospitalizovanih bolesnika do drugih zdravstvenih ustanova; obavlјa prevoz hrane za hospitalizovane bolesnike Zavoda; organizuje prikuplјanje i otpremu na pranje prlјavog veša i vrši raspodelu čistog veša; održava higijenu svih prostorija Zavoda.