+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

AKREDITACIJA NA 7 GODINA

ZZZZS BeogradAKREDITACIJA NA 7 GODINA

Sa velikim zadovolјstvom obaveštavamo sve naše korisnike i saradnike da je Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije procenila da kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo studentima odgovara visokim standardima, te da je Zavod u novom akreditacijskom ciklusu ponovo dobio sertifikat o akreditaciji na sedam godina, za period od 25.novembra 2022. godine do 25.novembra 2029. godine. Zahvalјujemo svim saradnicima na podršci, čestitamo svim zaposlenima na ovom rezultatu velikog truda koji je uložen i nastavlјamo sa dalјim aktivnostima na unapređenju kvaliteta rada u cilјu očuvanja zdravlјa studenata!

UKRATKO O ZAVODU

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd,  ustanova  koja je posvećena očuvanju i unapređenju zdravstvenog stanja studenata, kao i sanaciji i lečenju nastalih poremećaja zdravlјa, postoji pod različitim nazivima još od 1948. godine. Od tada je od strane nadležnih organa u više navrata menjan naziv, kao i osnivač ustanove. Odlukom Vlade RS 05 br. 022-1912/2020 od 5. marta 2020. godine o preuzimanju osnivačkih prava nad zavodima koji obavlјaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“ br. 21/2020), osnivačka prava nad Zavodom su sa grada Beograda preneta na Republiku Srbiju. Ova poslednja promena osnivača registrovana je u Privrednom sudu u Beogradu, Rešenjem Fi. 298/2020 od 02.06.2020. godine.
Zavod obavlјa zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite u oblasti rada izabranih lekara (opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dentalna medicina/stomatološka zdravstvena zaštita), kao i specijalističko-konsultativnu delatnost u oblasti fizikalne  medicine i rehabilitacije, oftalmologije, dermatovenerologije, otorinolaringologije, psihijatrije-neuropsihijatrije, opšte hirurgije, interne medicine, kao i epidemilogije i socijalne medicine. Zavod za potrebe studenata obezbeđuje i usluge laboratorijske i druge dijagnostike, kao i stacionarno lečenje za kratkotrajnu hospitalizaciju radi dijagnostike i lečenja, u Stacionaru sa 20 postelјa.
Medicinske službe Zavoda su: Služba opšte medicine, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba stomatološke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost, Služba za unapređenje i očuvanje zdravlјa, Služba za medicinsku dijagnostiku, Služba socijalne medicine sa informatikom i Stacionar sa 20 postelјa.
Za obavalјanje nemedicinskih poslova organizovana je Služba za nemedicinske poslove.
Zavod pruža usluge studentima i u ambulantama pri studentskim domovima, koje se nalaze u „Studentskom gradu“ na Novom Beogradu, na lokaciji Tošin bunar br. 143 (ambulante opšte medicine, stomatologije i zdravstvene zaštite žena) i u Studenstkom domu „Karaburma“ u ulici Mije Kovačevića br 76 (ambulanta opšte medicine).

MISIJA  ZAVODA

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je ustanova koja obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za studente svih Univerziteta i Visokih škola u Beogradu. Kroz dinamičnost, fleksibilnost, dostupnost doprinosimo stalnom unapređenju i očuvanju zdravlјa studentske populacije. Programe prevencije i lečenja studenata Zavod ostvaruje profesionalnošću, inovativnošću, uz prijatelјski pristup u radu sa mladima.

VIZIJA ZAVODA

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ima za cilј da postane vodeća ustanova u okruženju i bude partner mladima u očuvanju i unapređenju zdravlјa. Naš razvoj temelјi se na stvaranju najviših standarda kvalitetne i bezbedne zdravstvene usluge, koji će zadovolјiti zahteve i potrebe korisnika. Zavod je posvećen studentima, sa vizijom da svakodnevno pruža blagovremenu, kvalitetnu, savremenu, multidisciplinarnu uslugu, poštujući bazične etičke principe, savremena znanja i vodiče dobre prakse.

CILjEVI AKREDITACIJE

Primarni cilј uklјučivanja Zavoda u proces akreditacije, počev od 2013. godine,  jeste težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata i optimalizacija efikasnosti u radu, a što je u skladu sa definisanom misijom, vizijom i Strateškim planom Zavoda.
Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima – studentima.
Saradnju sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dobijene smernice za aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, kao i stručnu podršku u toku tog procesa smatramo vrlo značajnom za realizaciju ovih cilјeva.

Akreditacija 2022 sertifikat