+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

95 godina od početka organizovane zdravstvene zaštite studenata u Srbiji

ZZZZS Beograd95 godina od početka organizovane zdravstvene zaštite studenata u Srbiji

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd (ZZZZ Studenata Beograd)

nakon 95 godina od početka organizovane zdravstvene zaštite studenata u Srbiji

ZZZZ Studenata Beograd predstavlja jednu od najstarijih zdravstvenih ustanova u Beogradu. Počeci organizovane zdravstvene zaštite studenata vezuju se za daleku školsku 1922/23. god. kada su anemije, tuberkuloza i malarija bile bolesti od kojih su, na osnovu pisanih dokumenta iz tog vremena, često bolovali tadašnji studenti. O zdravlju 6000 studenata ondašnjeg Univerziteta u Beogradu brinula su 2 lekara.

Danas o zdravlju 120 000 studenata Univerziteta u Beogradu brine preko 170 zaposlenih medicinskih i drugih radnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd.

 Studenti u našem Zavodu dobijaju zdravstvenu zaštitu na primarnom i sekundarnom nivou, te se godišnje obavi oko 200 000 pregleda i pruži preko 600 000 preventivnih i dijagnostičkih usluga. Svake godine više od 20 000 studenata prve i treće godine beogradskih univerziteta u ovoj kući obavi sistematske preglede, a oko 12 000 studenata obavi sistematske preglede za useljenje u studentske domove.

Usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite pružaju se kroz rad službe opšte medicine, ginekologije, stomataologije, službe za očuvanje i unapređenje zdravlja sa Centrom za prevenciju side i PPI, savetovalištima za ishranu i odeljenjem za HE nadzor nad kvalitetom smeštaja i ishrane učenika i studenata u đačkim i studentskim domovima u Srbiji.

Specijalističko konsultativna služba sa odeljenjima za oftalmologiju, dermatovenerologiju, ORL, fizikalnu medicinu, internu medicinu i savetovalištem za mentalno zdravlje, predstavljaju primere stručnih i dobro organizovanih zdravstvenih službi za mlade.

U celom Zavodu postoji besplatan internet, a u čekaonicama su postavljeni panoi na kojima se prezentuje edukatavan, zdravstveno-vaspitni video materijal.

Zajedničke službe kao i Služba za informatiku pružaju podršku svim službama u Zavodu, a internet stranica Zavoda uz face-book i twiter svakim danom su sa sve više sadržaja,  jer prate savremenu komunikaciju sa mladim korisnicima.

Stacionar Zavoda pruža studentima kvalitetne usluge sekundarne zdravstvene zaštite i predstavlja modernu i komfornu bolnicu. U okviru Stacinara Zavoda postoji odljenje opšte nege sa 22 bolnička kreveta, odeljenje hirurgije sa dve savremene operacione sale, internističko odeljenje i dijagnostička služba sa laboratorijom i ultrazvučnim kabinetom.

U okviru Zavoda postoji i moderno opremljena zdravstvena stanica u studentskom gradu kao i isturena ambulanta u studentskom domu Karaburma.

U  službama primarne zdravstvene zaštite (opšta medicina i ginekologija) stvoreni su svi neophodni tehnički i organizacioni uslovi za timski rad lekar – sestra, ukinuti su šalteri i omogućeno da korisnici usluga budu direktno i neposredno u komunikaciji sa svojim opredeljenim lekarom, što predstavlja osnov za rad službe koja je prijateljski naklonjena mladima (Youth friendly services).

Velikim brojem dobro osmišljenih programa prevencije, posebno u okviru Centra za prevenciju side i PPI  koji predstavlja jednan od najvećih i najbolje oraganizovanih institucija koja se bavi dobrovoljnim, poverljivim savetovanjem i testiranjem na HIV infekcije, sa najvećim brojem testiranja (DPSTa) u zemlji,  Zavod je postao primer najbolje prakse ne samo u Beogradu i Srbiji, već i u regionu i šire. To potvrđuju i brojne publikacije koje su radile međunarodne organizacije (UNFPA, UNAIDS, UNICEF, WHO, IPPF, Global fond), u proteklih nekoliko godina:

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2009/serbia_gateways_integration.pdf

Kao rezultat toga su brojni projekti i programi koje je Zavod u proteklim godinama realizovao sa velikim brojem stranih partnera i domaćim nevladinim organizacijama. Posebno se mogu istaći programi unapređenje zdravlja mladih koji su realizovani sa UNICEF-om i UNFPA-om, zatim programi prevencije HIV/AIDS-a u okviru razvijanja centara za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV ( DPST ) koje  se kao model  razvio u celoj Srbiji, u regionu, kao i u drugim zemljama centralne i jugoistočne Evrope i Azije.

Veliki ugled je naša ustanova postigla u okviru razvoja i afirmacije programa zdravstvenog vaspitanja u školama u Srbiji.  Učesnici smo i nosioci pilot programa uvođenja zdravstvenog vaspitanja u škole u Srbiji zajedno sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja i UNICEFom.

Zaposleni naše ustanove su bili inicijatori i nosioci aktivnosti u okviru rada Ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih Ministarstva zdravlja Srbije, čime su dali  neprocenjiv doprinos u donošenju Nacionalne strategije za razvoj i zdravlje mladih i njenoj neposrednoj implementaciji.

Tokom proteklih godina ZZZZS je realizovao  istraživanja vezana za zdravstveno ponašanje i rizike po zdravlje mladih u Srbiji, posebno studenata, kroz, do sada najveće urađeno i obavljeno istraživanje u Srbiji o zdravstvenom ponašanju mladih.

Naši lekaru učestvuju u nastavi na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kako za studente u okviru osnovnih studija, tako i za lekare na specijalizaciji ili na poslediplomskim studijama.

Zavod je organizotor velikog broja stručnih skupova, a najznačajniji je bio prošlogodišnji  Prvi regionalni Kongres o zdravlju mladih koji je okupio preko 250 lekara izlagača, na kome su doneti važni zaključci koji će unaprediti zdravlje mladih.

            Studentska poliklinika posluje veoma uspešno i  stabilno i predstavlja primer kako se  pored veoma limitiranih uslova u načinima finansiranja zdravstva,  može uspešno finansijski poslovati uz dobar menadžment.

Ugled i poštovanje  ustanove u zemlji i inostranstvu  postignut je trudom i radom svih zaposlenih  Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, u čije  Vam se  ime najlepše zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali našu Svečanu Akademiju.

S poštovanjem,

U Beogradu                                                                                                                                dr Marija Obradović

16.05.2017.god.                                                                                                                         v.d. Direktora Zavoda