+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

USLUGE

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U ZAVODU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANјA

U skladu sa čl.103. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 107/05…105/17-dr. zakon), čl.34.-44. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 107/05…10/16-dr. zakon/), podzakonskim aktima za sprovođenje ovih zakona, kao i odredbama Statuta Zavoda zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu se pacijentima obezbeđuju sledeće vrste zdravstvenih usluga:

  • Preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione usluge u ambulantnim uslovima i u stacionaru Zavoda, iz oblasti opšte medicine, ginekologije, stomatologije, radiološke dijagnostike, laboratorijske (biohemijsko-hematološke dijagnostike)  i farmaceutske zdravstvene delatnosti.
  • Specijalističke i specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti, interne medicine, psihijatrije-neuropsihijatrije (zaštite mentalnog zdravlјa), oftalmologije, otorinolaringologije, hirurgije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom.
  • Stacionarne zdravstvene usluge u Stacionaru Zavoda (20 postelјa) radi kratkotrajne hospitalizacije pacijenata i kao zamena za kućno lečenje.

Pacijentima se mogu naplaćivati samo one zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i iznos participacije koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Spisak zdravstvenih usluga koje zavod pruža pacijentima, prema nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite možete pogledati ovde: 

 

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U ZAVODU UZ NAPLATU

Prema čl. 49a) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 107/05…10/16-dr. zakon/), pacijentima se mogu naplaćivati samo one zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i iznos participacije koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Shodno odredbi člana 61. Zakona o zdravstvenom osiguranju, pacijentima Zavoda se na teret sradstava obaveznog zdravstvenog osiguranja  ne mogu pružiti zdravstvene usluge:
– pregledi za upis u visokoškolske ustanove,
– pregledi za uselјenje u ustanove za kolektivni smeštaj,
– pregledi za odlazak u inostranstvo (osim kada izabrani lekar daje nalaz i mišlјenje na obrascu Fonda radi dobijanja potvrde za odlazak u inostranstvo od strane nadležne filijale RFZO),
– pregledi radi izdavanja lekarskog uverenja za status mirovanja na fakultetima i višim školama i sl.,
– stomatološke usluge koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona,
– lekovi koji nisu na Listi lekova,
– drugi pregledi na lični zahtev pacijenta, koji nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
– korišćenje zdravstvene zaštite u suprotnosti sa načinom i postupkom ostvarivanja zdravstvene zaštite koji je propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (korišćenje zdravstvene zaštite bez overene kartice zdravstvenog osiguranja ili druge propisane isprave o zdravstvenom osiguranju, zdravstvena zaštita van obima predviđenog međunarodnim konvencijama i dr.) 
– zdravstvena zaštita koja je povezana sa lečenjem akutnog pijanstva,
– druge vrste zdravstvenih usluga koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Zdravstvene usluge koje se ne obezbeđuju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja  pacijent plaća iz svojih sredstava, po cenama koje utvrđuje Upravni odbor Zavoda, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Spisak zdravstvenih usluga koje zavod pruža uz naplatu možete pogledati ovde: