+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

О nama

Dragi studenti,
Zadovolјstvo nam je da vam predstavimo internet prezentaciju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd.
Zavod je ustanova tradicionalno posvećena zdravlјu studenata i predstavlјa najbolјe mesto na kojem možete dobiti dragocene savete i usluge kako da ostanete zdravi ili rešite aktuelni zdravstveni problem.
Delovanje Zavoda prilagođeno je rešavanju najzastuplјenijih zdravstvenih problema studenata, poput problema sa reproduktivnim zdravlјem, polno prenosivim infekcijama, poremećajaima ishrane, mentalnim zdravlјem, hroničnim nezaraznim obolјenjima, dermatološkim poremećajima i brojnim akutnim poremećajima zdravlјa.
Kontaktirajte nas i uverite se da smo vaš najpouzdaniji partner na putu za bolјe zdravlјe!

Vaš Zavod

Istorijat

Počeci zdravstvene zaštite studenata vezani su za početak rada Univerziteta. Prvi lekari, za oko 6.000 studenata Beogradskog Univerziteta (1924-1928. god.) bili su dr Milutin Kopša za studente i dr Neda Jovanović za studentkinje. Godine 1928. izgrađen je “Dom kralјa Aleksandra I”, a uskoro zatim i dva doma za studentkinje. Dve godine kasnije (1930.godine) osnovan je Univerzitetski fond za zdravstvenu zaštitu studenata. Takođe su otvoreni: Studentski dom “Gajret” u Zemunu, Dom ruskih studenta i Dom bogoslovaca. Godine 1948. studentima Univerziteta u Beogradu ustuplјen je sanatorijum “Pantović”, a četiri godine kasnije i zgrada u ul. Proleterskih brigada. Studentska poliklinika sa Stacionarom, osnovana je 1961. godine, kao specijalizovana zdravstvena ustanova čiji je cilј briga o sveobuhvatnoj zdravstvenoj zaštiti studenata sa posebnim akcentom na preventivi.

 Od 1985. – 1992. godine prostor je rekonstruisan i uređen tako da su stvarani uslovi za organizovanje većeg broja sistematskih pregleda, kao i bolјi rad kurativnih službi. U ovom periodu oformlјeno je Savetovalište za mentalno zdravlјe studenata, formirana i služba preventivne medicine. Inteziviran je higijensko- epidemiološki nadzor u objektima studentskog smeštaja i ishrane, kao i zdravstveno- vaspitni rad sa studentima. Zaživele su tribine po studentskim domovima, organizovane, naročito, povodom “Dana zdravlјa studenata” i Dana studenata.

Pod imenom Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ustanova je registrovana 1999. godine.

Одлуком о преузимању оснивачких права над заводима који обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите, од 05.03.2020. године („Сл. гласник РС“ бр. 21/2020) Република Србија је преузела оснивачка права над Заводом за здравствену заштиту студената, Београд. Промена оснивача Завода уписана је у судски регистар Привредног суда у Београду,  Решењем бр. Фи-298/2020 од 02.06.2020. године.

 

Delatnost Zavoda

Zavod obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na primarnom  nivou, kao i stacionarno lečenje za studente univerziteta i visokih škola strukovnih studija u Beogradu.

U okviru svoje delatnosti Zavod naročito:

  1. Obavlјa poslove promocije, zaštite i unapređenja zdravlјa, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, lečenje, rehabilitaciju bolesnih i povređenih;
  2. Prati i proučava zdravstveno stanje studenata i predlaže mere za očuvanje i unapređenje njihovog zdravlјa;
  3. Istražuje i otkriva uzroke i pojave širenja obolјenja i povreda, kao i način i mere njihovog suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti;
  4. Prati i sprovodi stručno i naučno utvrđene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, poštujući stručno–metodološke i doktrinarne kriterijume (protokole);
  5. Organizuje i sprovodi stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih i ostalih saradnika;
  6. Obavlјa redovnu kontrolu kvaliteta ishrane u studentskim i đačkim restoranima, kao i redovan higijensko-sanitarni nadzor u objektima za kolektivni smeštaj đaka i studenata
  7. Učestvuje u sprovođenju neophodnih mera u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih situacija;
  8. Organizuje i sprovodi unutrašnji nadzor nad stručnim radom;
  9. Obavlјa druge poslove u skladu sa zakonom.

Misija Zavoda

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, je ustanova koja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za studente svih univerziteta i visokih škola strukovnih studija u Beogradu, na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i stacionarno lečenje u skladu sa zakonom. Kroz permanentno učenje, dinamičnost, fleksibilnost, dostupnost i sveobuhvatnost, zaposleni u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, doprinose stalnom unapređenju i očuvanju zdravlјa studentske populacije. Programe prevencije i lečenja studenata zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici Zavoda ostvaruju kroz visoko profesionalan odnos prema poslu i prijatelјski pristup u radu sa mladima.

Vizija Zavoda

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ima za cilј da postane vodeća ustanova u oblasti zaštite zdravlјa mladih u regionu i da bude partner mladima u očuvanju i unapređenju njihovog zdravlјa. Razvoj Zavoda temelјi se na stvaranju najviših standarda kvalitetne i bezbedne zdravstvene usluge, koji će zadovolјiti zahteve i potrebe korisnika. Zavod je posvećen studentskoj populaciji, sa vizijom da svakodnevno pruža blagovremene, kvalitetne, savremene i multidisciplinarne usluge, poštujući bazične etičke principe, prateći savremena dostignuća u medicini i pridržavajući se vodiča dobre prakse.

Rukovodioci:

V.D. Direktora:

Dr Marija Obradović, specijalista ginekologije i akušerstva

Pomoćnici direktora:

Prim dr sc. med. Mila Paunić, pomoćnik direktora za medicinske poslove

Načelnici službi:

Prim dr sc. med. Snežana Stojanović Ristić, Služba opšte medicine

Dr Ivan Čukić, Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Dr Jovo Martinović, Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dr Miodrag Arsić, Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Mr ph Dragana Konstantinović Đurović, Služba za medicinsku dijagnostiku

Dr Nebojša Mihailović, Stacionar