+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА

ZZZZS BeogradUncategorizedОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА

Aug

17

August 17 , 2018 | Posted by informatika |

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНОГ ВОЗИЛА

На основу чл. 33.ст.2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), а у складу са Одлуком Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената, Београд, дел. бр. 394 од 31.01.2018. године и Одлуком в.д. директора Завода, дел. бр. 2566 од 14.08.2018.године, Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57:

О Г Л А Ш А В А
продају расходованог возила путем прикупљања писмених понуда

Овим путем, Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, као продавац, позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе понуде за куповину расходованог возила: ZASTAVA 101 SKALA POLY, регистарске ознаке BG 141-NE, 2003. годиште, нерегистровано, у возном стању.

Наведено возило се продаје по почетној продајној цени од 20.000,00 динара.
Продаја наведеног возила врши се путем прикупљања затворених писмених понуда.
Возило се продаје у виђеном стању, без права купца на било какве накнадне рекламације.
Увид у возило се може извршити сваког радног дана у периоду од 11 до 14 часова, на адреси Проте Матеје 29, уз претходну најаву на тел 011/344 33 95 (лицу за контакт)
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица.
Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком: “ПОНУДА ЗА РАСХОДОВАНО ВОЗИЛО-НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу продавца ул. Крунска број 57, 11000 Београд, или личном предајом на писарници продавца на IV спрату на истој адреси, најкасније до 24.08.2018. године до 13 часова без обзира на начин доставе.
На полеђини коверте навести име/назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.
Затворена коверта треба да садржи:
1. ПРИЈАВУ
– пријава правног лица: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), матични број фирме, ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат;
– пријава физичког лица садржи:име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа) и ПИБ.
2. БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
Јавно отварање понуда ће се одржати дана 24.08.2018. године у 14 часова, у канцеларији Одељења за правне послове на IV спрату.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Понуде испод почетне продајне цене биће одбијене као неприхватљиве.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена (не сме бити испод почетне продајне цене).
Уколико два понуђача понуде исту цену, као повољнија сматраће се понуда која је раније предата продавцу.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од добијеног обавештења о избору закључи купопродајни уговор са продавцем, а у наредном року од два дана да продавцу исплату купопродајну цену.
Уколико понуђач не закључи са продавцем купопродајни уговор у задатом року, продавац ће донети одлуку о избору следеће најповољнијег понуђача.
Уколико купац по закључењу уговора не уплати продавцу купопродајну цену у уговореном року, уговор се сматра раскинутим, о чему продавац без одлагања писмено обавештава купца. У том случају Продавац има право да закључи купопродајни уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Обавеза плаћања пореза и свих осталих трошкова у вези са купопродајом предметног возила падају на терет купца.
Купац ће возило преузети најкасније у року од 5 дана по закључењу купопродајног уговора и исплати купопродајне цене. О преузимању возила сачињава се одговарајући записник.
Све додатне информације могу се добити на тел. 344-33-95, лица за контакт: Виолета Марковић или Ненад Анђелковић.

Комисија за продају расходованог возила