+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

ZZZZS BeogradСлужба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове је организациона јединица која обавља административне и техничке послове за потребе Завода и организационих јединица у његовом саставу. Ова Служба у свом саставу има организационе јединице нижег ранга организовања, и то:

Kadrovsko 1Oдељење за правне послове по овлашћењу директора заступа Завод пред судовима, републичким и градским органима јавне управе; врши правно-техничку израду уговора; учествује у изради општих аката Завода и колективних уговора; прати и анализира дејства закона и других мера који су од интереса за функционисање Завода; прати законодавне активности на нивоу Републике; даје писмена мишљења и тумачења прописа и општих аката; пружа правну помоћ запосленима; учествује у регулисању имовинско-правних односа установе са другим правним и физичким лицима; врши све послове око спровођења дисциплинског поступка и даје мишљење директору Завода о постојању дисциплинске и материјалне одговорности запослених; обавља кадровске послове; врши пријем, отпрему и архивирање поште и послове одржавања телефонских комуникација унутар и ван установе;; обавља послове јавних набавки добара, услуга и радова за Завод; обавља Законом прописане послове од значаја за одбрану; обавља послове безбедности и здравља на раду.

Računovodstvo 1Oдељење за економско-финансијске послове учествује у изради финансијског плана у оквиру општег плана рада Завода; врши набавку средстава потребних за рад Завода; обавља магацинске послове; обавља благајничке послове; врши фактурисање услуга; обавља плаћања по рачунима добављача и наплату од купаца; контролише исправност улазно-излазне документације; врши обрачун и исплату зарада и других личних примања; организује и води евиденцију која омогућава сагледавање стања средстава Завода и успешности пословања и то: eвиденција основних средстава, евиденција материјала и залиха, евиденција обавеза и потраживања, евиденција прихода и расхода, евиденција новчаних средстава и хартија од вредности, евиденција ванбилансних средстава, евиденција зарада, остале евиденције важне за увид у средства Завода; врши обрачун и уплате обавеза; саставља извештаје из области свог делокруга рада за органе управљања  у Заводу и остале надлежне органе ван Завода; сарађује при попису имовине Завода; саставља и доставља надлежним периодичне и завршни рачуне; прати прописе из области економско-финансијских послова и води рачуна о њиховој примени.

DSC00786Oдсек интерне контроле спроводи систем интерне контроле за све трансакције рачуна, прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза, и рачуна финансирања, као и управљања имовином Завода, у складу са Законом.

Oдељење за техничке и друге сличне послове врши обезбеђење и заштиту објеката и имовине Завода; обавља Законом прописане послове од значаја за одбрану; обавља послове цивилне заштите и заштите од елементарних непогода; обавља послове противпожарне заштите, као и сличне послове који се ставе у задатак; врши превентивно одржавање свих објеката, инсталација и опреме у Заводу; отклања кварове и врши неопходне поправке у складу са својим могућностима и расположивим средствима и предметима рада; обавља превоз хоспитализованих болесника до других здравствених установа; обавља превоз хране за хоспитализоване болеснике Завода; организује прикупљање и отпрему на прање прљавог веша и врши расподелу чистог веша; одржава хигијену свих просторија Завода.