+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Акредитација на 7 година

ZZZZS BeogradАкредитација на 7 година

Са великим задовољством обавештавамо све наше кориснике и сараднике да је Агенција за акредитацију здравствених установа Србије проценила да квалитет здравствене заштите коју пружамо студентима одговара високим стандардима, те да је Завод у новом акредитацијском циклусу поново добио сертификат о акредитацији на седам година, за период од 25.новембра 2022. године до 25.новембра 2029. године. Захваљујемо свим сарадницима на подршци, честитамо свим запосленима на овом резултату великог труда који је уложен и настављамо са даљим активностима на унапређењу квалитета рада у циљу очувања здравља студената!

УКРАТКО О ЗАВОДУ

Завод за здравствену заштиту студената, Београд,  установа  која је посвећена очувању и унапређењу здравственог стања студената, као и санацији и лечењу насталих поремећаја здравља, постоји под различитим називима још од 1948. године. Од тада је од стране надлежних органа у више наврата мењан назив, као и оснивач установе. Одлуком Владе РС 05 бр. 022-1912/2020 од 5. марта 2020. године о преузимању оснивачких права над заводима који обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите („Сл. гласник РС“ бр. 21/2020), оснивачка права над Заводом су са града Београда пренета на Републику Србију. Ова последња промена оснивача регистрована је у Привредном суду у Београду, Решењем Фи. 298/2020 од 02.06.2020. године.
Завод обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите у области рада изабраних лекара (општа медицина, здравствена заштита жена и дентална медицина/стоматолошка здравствена заштита), као и специјалистичко-консултативну делатност у области физикалне  медицине и рехабилитације, офталмологије, дерматовенерологије, оториноларингологије, психијатрије-неуропсихијатрије, опште хирургије, интерне медицине, као и епидемилогије и социјалне медицине. Завод за потребе студената обезбеђује и услуге лабораторијске и друге дијагностике, као и стационарно лечење за краткотрајну хоспитализацију ради дијагностике и лечења, у Стационару са 20 постеља.
Медицинске службе Завода су: Служба опште медицине, Служба за здравствену заштиту жена, Служба стоматолошке здравствене заштите, Служба за специјалистичко-консултативну делатност, Служба за унапређење и очување здравља, Служба за медицинску дијагностику, Служба социјалне медицине са информатиком и Стационар са 20 постеља.
За обаваљање немедицинских послова организована је Служба за немедицинске послове.
Завод пружа услуге студентима и у амбулантама при студентским домовима, које се налазе у „Студентском граду“ на Новом Београду, на локацији Тошин бунар бр. 143 (амбуланте опште медицине, стоматологије и здравствене заштите жена) и у Студенстком дому „Карабурма“ у улици Мије Ковачевића бр 76 (амбуланта опште медицине).

МИСИЈА  ЗАВОДА

Завод за здравствену заштиту студената је установа која обезбеђује примарну здравствену заштиту за студенте свих Универзитета и Високих школа у Београду. Кроз динамичност, флексибилност, доступност доприносимо сталном унапређењу и очувању здравља студентске популације. Програме превенције и лечења студената Завод остварује професионалношћу, иновативношћу, уз пријатељски приступ у раду са младима.

ВИЗИЈА ЗАВОДА

Завод за здравствену заштиту студената има за циљ да постане водећа установа у окружењу и буде партнер младима у очувању и унапређењу здравља. Наш развој темељи се на стварању највиших стандарда квалитетне и безбедне здравствене услуге, који ће задовољити захтеве и потребе корисника. Завод је посвећен студентима, са визијом да свакодневно пружа благовремену, квалитетну, савремену, мултидисциплинарну услугу, поштујући базичне етичке принципе, савремена знања и водиче добре праксе.

ЦИЉЕВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Примарни циљ укључивања Завода у процес акредитације, почев од 2013. године,  јесте тежња ка сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и оптимализација ефикасности у раду, а што је у складу са дефинисаном мисијом, визијом и Стратешким планом Завода.
Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима – студентима.
Сарадњу са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматрамо врло значајном за реализацију ових циљева.

Akreditacija 2022 sertifikat