+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Заштита права пацијената

ZZZZS BeogradЗаштита права пацијената

Законом о правима пацијената („Сл. гласник РС” бр. 45/13 и 25/19 -др. закон) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.
Једно од Законом утврђених права пацијената је и право на приговор, уколико пацијент сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко право из области здравствене заштите.
Заштиту права пацијената обезбеђује обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената (саветник пацијената) и образовањем Савета за здравље.
Даном истека рока утврђеног да јединице локалне самоуправе организују рад и обезбеде услове и финансијска средства за рад саветника пацијената и Савета за здравље, односно 30. новембра 2013. године, престале су да важе одредбе члана 39. Закона о здравственој заштити према којима је по приговорима пацијената поступао заштитник пацијентових права у оквиру здравствених установа
Заштиту права осигураних лица обезбеђује и организација здравственог осигурања код које је то лице здравствено осигурано.

Заштита права пацијената

Према Закону о правима пацијената, саветник пацијената има двоструку улогу:
– поступа по поднетом приговору пацијента и
– даје потребне савете и информације о правима пацијената.
Саветник пацијената поступа по приговору на територији локалне самоуправе на којој се налази здравствена установа на коју се приговор односи, а стварно је надлежан за поступање по приговорима пацијената на ускраћивање неког од права из области здравствене заштите.
Град Београд је образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, у којој раде саветници пацијената за читаву територију града Београда, дакле и за пацијенте Завода за здравствену заштиту студената, Београд.
Подаци о Канцеларији за заштиту права пацијената су:
Адреса: улица Тиршова број 1
Број собе, спрат: приземље, канцеларија број 9
Радно време: радним даном од 7,30 до 15,30 часова
Телефон и е-маил: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Рад саветника пацијената ближе је регулисан Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената („Сл. гласник РС” бр. 71/13 и 40/14 – исправка).