+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ZZZZS BeogradАКТУЕЛНОСТИОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

Jul

18

July 18 , 2016 | Posted by informatika |

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

На основу Одлукe Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената, Београд, дел. бр. 325 и дел. бр. 331 од 26.01.2016. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 1283 од 29.03.2016. године, а у складу са чл. 33.ст.2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57:

О Г Л А Ш А В А
продају расходоване медицинске опреме путем прикупљања писмених понуда

Овим путем, Завод за здравствену заштиту студената, Београд, Крунска 57, као продавац, позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе понуде за куповину расходоване медицинске опреме и то:
1.Шпалт лампа SL 300, година набавке 1995., расходована у 2015. години, у функцији, почетна продајна цена 220.000,00 динара;
2.Кератометар JAVAL (ZAVAL), година набавке 1980., расходован у 2015. години, у функцији, почетна продајна цена 120.000,00 динара;
3.Пламени фотометар HOSPITEX, година набавке 2002., расходован у 2016. години, није у функцији, почетна продајна цена 30.000,00 динара;

Продаја наведене опреме врши се путем прикупаљања затворених писмених понуда.
Опрема се продаје у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике опреме.
Увид у опрему се може извршити сваког радног дана у периоду од 8-13, и то: офталмолошкa опремa у Одељењу офталмологије на адреси Крунска 57-приземље, а лабораторијскa опремa у Лабораторији Завода на адреси Проте Матеје 29.
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица.
Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком:“ПОНУДА ЗА РАСХОДОВАНУ МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ-(НАВЕСТИ ВРСТУ ОПРЕМЕ)- НЕ ОТВАРАТИ“ (уписује се само опрема за коју се подноси понуда), на адресу продавца: Крунска 57, 11000 Београд, или личном предајом на писарници продавца на IV спрату на истој адреси.
Рок за доставу понуда је 28.07.2016. године.
На полеђини коверте навести име/назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.
Затворена коверта треба да садржи:
1.ПРИЈАВУ
-пријава правног лица:назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), матични број фирме, ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат;
-пријава физичког лица садржи:име и презиме, адресу и матични број, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у ре регистар надлежног органа (број, датум и назив органа) и ПИБ.
2.БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ
Јавно отварање понуда ће се одржати дана 29.07.2016. године у 14 часова, у канцеларији Одељења за правне послове на четвртом спрату у Крунској 57.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Понуде испод почетне продајне цене биће одбијене, као неприхватљиве.
Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди највишу цену.
Уколико два понуђача понуде исту цену, као повољнија сматраће се понуда која је
раније предата продавцу.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од добијеног обавештења о избору закључи купопродајни уговор са продавцем, а у наредном року од два дана да продавцу исплати купопродајну цену.
Уколико понуђач не закључи са продавцем купопродајни уговор у задатом року, продавац ће донети одлуку о избору следећег најповољнијег понуђача, а уколико не изврши уплату у уговореном року, уговор ће се сматрати раскинутим и биће донета одлука о избору следећег најповољнијег понуђача.
Сви порези и трошкови додају се на купопродајну цену и падају на терет купца.
Купац ће преузети опрему првог наредног дана по закључењу уговора и исплати купопродајне цене.
Продавац задржава право да из оправданих разлога, који онемогућавају или значајно отежавају продају наведене опреме, одустане од продаје исте.
Све додатне информације могу се добити на тел.344-33-95, лице за контакт:Виолета Марковић