+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

УСЛУГЕ

ZZZZS BeogradУСЛУГЕ

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У ЗАВОДУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

У складу са чл.103. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/05…105/17-др. закон), чл.34.-44. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05…10/16-др. закон/), подзаконским актима за спровођење ових закона, као и одредбама Статута Завода завода за здравствену заштиту студената, Београд, на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Заводу се пацијентима обезбеђују следеће врсте здравствених услуга:

  • Превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе услуге у амбулантним условима и у стационару Завода, из области опште медицине, гинекологије, стоматологије, радиолошке дијагностике, лабораторијске (биохемијско-хематолошке дијагностике) и фармацеутске здравствене делатности.
  • Специјалистичке и специјалистичко-консултативне услуге из области, интерне медицине, психијатрије-неуропсихијатрије (заштите менталног здравља), офталмологије, оториноларингологије, хирургије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, епидемиологије и социјалне медицине са информатиком.
  • Стационарне здравствене услуге у Стационару Завода (20 постеља) ради краткотрајне хоспитализације пацијената и као замена за кућно лечење.

Пацијентима се могу наплаћивати само оне здравствене услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и износ партиципације који је утврђен у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење тог закона.

Списак здравствених услуга које завод пружа пацијентима, према номенклатури здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите можете погледати овде: 

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У ЗАВОДУ УЗ НАПЛАТУ

Према чл. 49а) Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05…10/16-др. закон/), пацијентима се могу наплаћивати само оне здравствене услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и износ партиципације који је утврђен у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење тог закона.

Сходно одредби члана 61. Закона о здравственом осигурању, пацијентима Завода се на терет срадстава обавезног здравственог осигурања  не могу пружити здравствене услуге:
– прегледи за упис у високошколске установе,
– прегледи за усељење у установе за колективни смештај,
– прегледи за одлазак у иностранство (осим када изабрани лекар даје налаз и мишљење на обрасцу Фонда ради добијања потврде за одлазак у иностранство од стране надлежне филијале РФЗО),
– прегледи ради издавања лекарског уверења за статус мировања на факултетима и вишим школама и сл.,
– стоматолошке услуге које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење овог закона,
– лекови који нису на Листи лекова,
– други прегледи на лични захтев пацијента, који нису обухваћени обавезним здравственим осигурањем,
– коришћење здравствене заштите у супротности са начином и поступком остваривања здравствене заштите који је прописан Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење овог закона (коришћење здравствене заштите без оверене картице здравственог осигурања или друге прописане исправе о здравственом осигурању, здравствена заштита ван обима предвиђеног међународним конвенцијама и др.) 
– здравствена заштита која је повезана са лечењем акутног пијанства,
– друге врсте здравствених услуга које нису утврђене као право из обавезног здравственог осигурања, у складу са општим актом Републичког фонда за здравствено осигурање.
Здравствене услуге које се не обезбеђују у оквиру обавезног здравственог осигурања  пацијент плаћа из својих средстава, по ценама које утврђује Управни одбор Завода, у складу са законом и подзаконским актима.

Списак здравствених услуга које завод пружа уз наплату можете погледати овде: