+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Заштита права пацијената

ZZZZS BeogradЗаштита права пацијената

Законом о правима пацијената („Сл. гласник РС” бр. 45/13) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.
Једно од Законом утврђених права пацијената је и право на приговор, уколико пацијент сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко право из области здравствене заштите.
Заштиту права пацијената обезбеђује обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената (саветник пацијената) и образовањем Савета за здравље.
Даном истека рока утврђеног да јединице локалне самоуправе организују рад и обезбеде услове и финансијска средства за рад саветника пацијената и Савета за здравље, односно 30. новембра 2013. године, престале су да важе одредбе члана 39. Закона о здравственој заштити према којима је по приговорима пацијената поступао заштитник пацијентових права у оквиру здравствених установа
Заштиту права осигураних лица обезбеђује и организација здравственог осигурања код које је то лице здравствено осигурано.

Заштита права пацијената

Према Закону о правима пацијената, саветник пацијената има двоструку улогу:
– поступа по поднетом приговору пацијента и
– даје потребне савете и информације о правима пацијената.
Саветник пацијената поступа по приговору на територији локалне самоуправе на којој се налази здравствена установа на коју се приговор односи, а стварно је надлежан за поступање по приговорима пацијената на ускраћивање неког од права из области здравствене заштите.
Град Београд је образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, у којој раде саветници пацијената за читаву територију града Београда, дакле и за пацијенте Завода за здравствену заштиту студената, Београд.
Подаци о Канцеларији за заштиту права пацијената су:
Адреса: улица Тиршова број 1
Број собе, спрат: приземље, канцеларија број 9
Радно време: радним даном од 7,30 до 15,30 часова
Телефон и е-маил: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Рад саветника пацијената ближе је регулисан Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената („Сл. гласник РС” бр. 71/2013).

Заштита права осигураних лица

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурањ („Сл. гласник РС” бр. 68/13).
Заштиту права осигураних лица врши запослени у Републичком фонду за здравствено осигурање (заштитник права осигураних лица), у просторијама здравствених установа.
Заштитник права осигураних лица има следеће надлежности:
– пружа информације осигураним лицима у вези са заштитом права осигураних лица из здравственог осигурања;
– пружа и обезбеђује пружање стручне и техничке помоћи осигураном лицу у вези са остваривањем права из здравственог осигурања;
– обавештава надлежну организациону јединицу Републичког фонда о неправилностима у вези са извршавањем уговорних обавеза даваоца здравствених услуга;
– води податке о броју и врсти повреда права осигураних лица из здравственог осигурања;
– израђује и доставља извештаје о раду надлежној организационој јединици Републичког фонда.

Осигурана лица-пацијенти Завода за здравствену заштиту студената, за заштиту права из здравственог осигурања могу се обратити заштитнику осигураника, у просторијама на адреси:

КБЦ ЗВЕЗДАРА, Прешевска 31 /канцеларија ради средом и петком/

Телефон: фиксни 011/3806-044 / мобилни 064 8522-711 / 064 8522-712

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА, Олге Јовановић 11 /канцеларија ради уторком/

Телефон: фиксни 011/3041-573 / мобилни 064 8522-711 / 064 8522-712

ДОМ ЗДРАВЉА ВОЖДОВАЦ , Устаничка 16 /канцеларија ради понедељком/

Телефон: фиксни 011/3800-567 / мобилни 064 8522-711 / 064 8522-712

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР, Бојанска 16 /канцеларија ради четвртком/

Телефон: фиксни 011/3402-227 / мобилни 064 8522-711 / 064 8522-712