+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Zaštita prava pacijenata

ZZZZS BeogradZaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 45/13) uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.
Jedno od Zakonom utvrđenih prava pacijenata je i pravo na prigovor, ukoliko pacijent smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite.
Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (savetnik pacijenata) i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.
Danom isteka roka utvrđenog da jedinice lokalne samouprave organizuju rad i obezbede uslove i finansijska sredstva za rad savetnika pacijenata i Saveta za zdravlјe, odnosno 30. novembra 2013. godine, prestale su da važe odredbe člana 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojima je po prigovorima pacijenata postupao zaštitnik pacijentovih prava u okviru zdravstvenih ustanova
Zaštitu prava osiguranih lica obezbeđuje i organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.

Zaštita prava pacijenata

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu:
– postupa po podnetom prigovoru pacijenta i
– daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.
Savetnik pacijenata postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.
Grad Beograd je obrazovao Kancelariju za zaštitu prava pacijenata, u kojoj rade savetnici pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda, dakle i za pacijente Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd.
Podaci o Kancelariji za zaštitu prava pacijenata su:
Adresa: ulica Tiršova broj 1
Broj sobe, sprat: prizemlјe, kancelarija broj 9
Radno vreme: radnim danom od 7,30 do 15,30 časova
Telefon i e-mail: 011/360-56-34; savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Rad savetnika pacijenata bliže je regulisan Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 71/2013).

Zaštita prava osiguranih lica

Zaštita prava osiguranih lica uređena je Pravilnikom o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranj („Sl. glasnik RS” br. 68/13).
Zaštitu prava osiguranih lica vrši zaposleni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (zaštitnik prava osiguranih lica), u prostorijama zdravstvenih ustanova.
Zaštitnik prava osiguranih lica ima sledeće nadležnosti:
– pruža informacije osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
– pruža i obezbeđuje pružanje stručne i tehničke pomoći osiguranom licu u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;
– obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu Republičkog fonda o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza davaoca zdravstvenih usluga;
– vodi podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
– izrađuje i dostavlјa izveštaje o radu nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda.

Osigurana lica-pacijenti Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, za zaštitu prava iz zdravstvenog osiguranja mogu se obratiti zaštitniku osiguranika, u prostorijama na adresi:

KBC ZVEZDARA, Preševska 31 /kancelarija radi sredom i petkom/

Telefon: fiksni 011/3806-044 / mobilni 064 8522-711 / 064 8522-712

DOM ZDRAVLjA ZVEZDARA, Olge Jovanović 11 /kancelarija radi utorkom/

Telefon: fiksni 011/3041-573 / mobilni 064 8522-711 / 064 8522-712

DOM ZDRAVLjA VOŽDOVAC , Ustanička 16 /kancelarija radi ponedelјkom/

Telefon: fiksni 011/3800-567 / mobilni 064 8522-711 / 064 8522-712

DOM ZDRAVLjA VRAČAR, Bojanska 16 /kancelarija radi četvrtkom/

Telefon: fiksni 011/3402-227 / mobilni 064 8522-711 / 064 8522-712