+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

AKREDITACIJA NA 7 GODINA

ZZZZS BeogradAKREDITACIJA NA 7 GODINA

Sa velikim zadovolјstvom obaveštavamo sve naše korisnike i saradnike da je Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije procenila da kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo studentima odgovara visokim standardima i da je Zavod dobio sertifikat o akreditaciji na sedam godina! Zahvalјujemo svim saradnicima na podršci, čestitamo svim zaposlenima na ovom rezultatu velikog truda koji je uložen i nastavlјamo sa dalјim aktivnostima na unapređenju kvaliteta rada u cilјu očuvanja zdravlјa studenata!

MISIJA
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je ustanova koja obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za studente svih Univerziteta i Visokih škola u Beogradu. Kroz dinamičnost, fleksibilnost, dostupnost doprinosimo stalnom unapređenju i očuvanju zdravlјa studentske populacije. Programe prevencije i lečenja studenata Zavod ostvaruje profesionalnošću, inovativnošću, uz prijatelјski pristup u radu sa mladima.

VIZIJA
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ima za cilј da postane vodeća ustanova u okruženju i bude partner mladima u očuvanju i unapređenju zdravlјa. Naš razvoj temelјi se na stvaranju najviših standarda kvalitetne i bezbedne zdravstvene usluge, koji će zadovolјiti zahteve i potrebe korisnika. Zavod je posvećen studentima, sa vizijom da svakodnevno pruža blagovremenu, kvalitetnu, savremenu, multidisciplinarnu uslugu, poštujući bazične etičke principe, savremena znanja i vodiče dobre prakse

AKREDITACIJA ZAVODA
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, ustanova posvećena očuvanju i unapređenju zdravstvenog stanja studenata, kao i sanaciji i lečenju nastalih poremećaja zdravlјa, postoji pod različitim nazivima još od tridesetih godina prošlog veka.
Zavod pruža usluge primarne zdravstvene zaštite sa mogućnošću stacionarnog lečenja.
Medicinske službe Zavoda su: Služba opšte medicine, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba stomatološke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (Odelјenje interne medicine, Odelјenje oftalmologije, Odelјenje otorinolaringologije, Odelјenje psihijatrije-neuropsihijatrije, Odelјenje fizikalne medicine sa rehabilitacijom, Odelјenje dermatovenerologije i Odsek za procenu radne sposobnosti), Služba za unapređenje i očuvanje zdravlјa i Stacionar.
Službe medicinske podrške su : Služba za medicinsku dijagnostiku u čijem su sastavu Odelјenje za laboratorijsku dijagnostiku i Odsek za radiološku dijagnostiku.
Nemedicinske službe u okviru Zavoda su: Služba socijalne medicine sa informatikom i Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove.
Primarni cilј uklјučivanja Zavoda u proces akreditacije je težnja ka stalnom unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata i optimalizacija efikasnosti u radu, a što je u skladu sa definisanom misijom, vizijom i Strateškim planom Zavoda.
Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima – studentima.
Saradnju sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dobijene smernice za aktivnosti na unapređenju kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta, kao i stručnu podršku u toku tog procesa smatramo vrlo značajnom za realizaciju ovih cilјeva.

NACIONALNI VODIČI DOBRE KLINIČKE PRAKSE

Akreditacija